Databeskyttelsesforordningen

Artikel 74

Formandens opgaver

1. Formanden har følgende opgaver:

a) at indkalde til møder i Databeskyttelsesrådet og udarbejde dagsordenen herfor

b) at underrette den ledende tilsynsmyndighed og de berørte tilsynsmyndigheder om de afgørelser, der vedtages af Databeskyttelsesrådet i henhold til artikel 65

c) at sikre, at Databeskyttelsesrådets opgaver udføres rettidigt, navnlig i forbindelse med den sammenhængsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63.

2. Databeskyttelsesrådet fastlægger fordelingen af opgaver mellem formanden og næstformændene i sin forretningsorden.