Databeskyttelsesloven

§ 41

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der overtræder bestemmelserne om

1) den dataansvarliges og databehandlerens forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 8, 11, 2539, 42 eller 43,

2) certificeringsorganets forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 42 eller 43,

3) kontrolorganets forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 41, stk. 4,

4) de grundlæggende principper for behandling, herunder betingelserne for samtykke, i databeskyttelsesforordningens artikel 57 og 9,

5) de registreredes rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 1222 eller

6) overførsel af personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4449.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der

1) overtræder § 5, stk. 1 og 2, § 6, § 7, stk. 1-4, § 8, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1-4, §§ 11 og 12, § 13, stk. 1-7, § 20, § 21 eller § 26, stk. 1 og 5,

2) overtræder databeskyttelsesforordningens artikel 10, medmindre forholdet er omfattet af § 8,

3) hindrer tilsynsmyndigheden i at få adgang efter artikel 58, stk. 1,

4) undlader at efterkomme et påbud eller en midlertidig eller definitiv begrænsning af behandling eller tilsynsmyndighedens suspension af overførsel af oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2,

5) undlader at efterkomme et påbud fra tilsynsmyndigheden som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 58, stk. 2,

6) undlader at efterkomme Datatilsynets krav efter § 29, stk. 1, eller § 32, stk. 1, 2. pkt., jf. § 29, stk. 1,

7) hindrer Datatilsynet i at få adgang efter § 29, stk. 2, eller § 32, stk. 1, 2. pkt., jf. § 29, stk. 2, eller

8) i øvrigt undlader at efterkomme Datatilsynets afgørelser efter loven eller tilsidesætter Datatilsynets vilkår for en tilladelse i medfør af loven.

Stk. 3. Databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, skal følges ved pålæggelse af straf efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Den, der overtræder § 24, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 5. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Uanset straffelovens § 27, stk. 2, kan offentlige myndigheder og institutioner m.v., som er omfattet af forvaltningslovens § 1, stk. 1 eller 2, straffes i anledning af overtrædelser, der begås ved udøvelse af virksomhed, der ikke svarer til eller kan sidestilles med virksomhed udøvet af private.

Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen, denne lov eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.