Artikel 99

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 25. maj 2018.

§

Læs mere om vores services

GDPR.DK hjælper små virksomheder med at få styr på deres GDPR.