Artikel 99 - Ikrafttræden og anvendelse


Artikel 99
Ikrafttræden og anvendelse


1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 25. maj 2018.