Databeskyttelsesloven

§ 30

Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Datatilsynet kan indbringe spørgsmål om overtrædelser af denne lov og databeskyttelsesforordningen for retten i den borgerlige retsplejes former.